Интернет-магазин строительных материалов
"ЧЕЛЕОМ"
тел.(044) 537-35-60
тел.(099) 241-65-51
Интерактивный поиск искать в найденном Расширенный поиск
ДБН В.2.6-22-2001 "УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД

УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

 

ДБН В.2.6-22-2001

Видання офіційне

 

 

 

 

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Київ 2001

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Інститутом ресурсе- та енергозберігаючих технологій у будівництві Академії будівництва України (канд. техн. наук Є. К. Карапузов, Ю. П. Спектор, канд. техн. наук В. М. Чернишов, Т. П. Гутниченко, П. Б. Айзман) за участю:

Науково-технічного центру Академії будівництва України (д-р техн. наук О. М. Лівинський, д-р техн. наук В. І. Савенко, канд. техн. наук М. Ч. Яцкевич, О. В. Стоян, Ю. М. Стріленко, О. В. Грабейчук);

Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Держбуду України (канд. техн. наук П. І. Кривошеєв, канд. техн. наук Г. Б. Гірштель, С. В. Глазкова, М. С. Мудрик, д-р техн. наук Л. О. Шейніч);

Української державної корпорації "Укрбудматеріали" (А. В. Безух, канд. техн. наук В. Г. Сальник);

Асоціації виробників сухих будівельних сумішей України (В. Г. Соха, М. Г. Толмачов, С. А. Єршов, Ю. О. Галаган, М. О. Потій, В. В. Симонов, Е. М. Долгий, канд. техн. наук В. О. Деркач, П. І. Білик).

 

 

 

 

 

Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного облад­нання будинків і споруд Держбуду України (канд. архітектури Л. X. Муляр, О. П. Авдієнко, Г. І. Левченко);

Відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації Держбуду України (Л. О. Кравченко, В. Є. Шаповалов).

 

 

 

 

 

Наказом Держбуду України від 14 вересня 2001 р. №184 і введені в дію з 1 січня 2002 р.

 

ДБН В. 2.6-22-2001 С.1

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд ДБН В.2.6-22-2001

Улаштування покриттів із застосуванням Вводяться вперше

сухих будівельних сумішей

 

 

Дані Норми поширюються на виконання і приймання робіт з улаштування покриттів будівель­них конструкцій розчинами і фарбами на основі сухих будівельних сумішей при будівництві та реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення.

Норми регламентують: технологічні процеси опорядження та утеплення фасадів; облицюваль­ні, штукатурні, фарбувальні та гідроізоляційні роботи; улаштування підлог.

Наведено класифікацію сухих будівельних сумішей і викладено технічні вимоги до них, а та­кож вимоги до підготовки поверхонь конструкцій, дотримання яких забезпечує експлуатаційну надійність готових покриттів.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведено в додатку А, а терміни та визначення - в додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Вибираючи конструктивно-технологічне рішення щодо нанесення на поверхні будівельних конструкцій будинків і споруд робочих сумішей розчинів і фарб, виготовлених із сухих полімер-мінеральних сумішей, треба враховувати такі фактори:

- досягнення високого архітектурно-естетичного вигляду фасадів будинків та споруд;

- досягнення високої якості й довговічності покриттів;

- матеріал конструкції, тип і призначення поверхні, на яку наноситься покриття;

- призначення будинку та експлуатаційні характеристики приміщень;

- розташування поверхні (зовнішня чи внутрішня);

- наявність і можливість придбання потрібних матеріалів і виробів;

- найбільш повне та ефективне використання фізико-механічних характеристик матеріа­лів, що застосовуються;

- відсутність шкідливих для здоров'я людини й навколишнього середовища викидів під час виконання робіт і експлуатації будинків та споруд;

- створення оптимальних гігієнічних умов перебування у приміщенні людей;

- забезпечення пожежо- і вибухобезпечних умов під час виконання робіт і експлуатації будинків та споруд;

- техніко-економічна та екологічна доцільність прийнятого рішення.

1.2 У складі сухих сумішей для покриття поверхонь будинків і споруд не повинно бути матері­алів, на використання яких немає дозволу Міністерства охорони здоров'я України.

1.3 Застосовуючи для влаштування покриттів сухі полімермінеральні суміші закордонного виробництва, потрібно провести дослідження на токсичність і одержати дозвіл Міністерства охорони здоров'я України, а також дотримуватись вимог нормативних актів з пожежної безпеки. Властивості цих сумішей мають відповідати вимогам розділу 3 даних Норм.

1.4 Сухі полімермінеральні суміші вітчизняного виробництва повинні бути виготовлені за нор­мативною документацією (ДСТУ, ТУУ), узгодженою у встановленому порядку, та відповідати ви­могам розділу 3 даних Норм.

1.5 Покриття, які одержують з сухих сумішей на основі портландцементу і глиноземистого цементу, можуть експлуатуватися у вологих умовах, а з сухих сумішей на основі гіпсу і вапна - лише в сухих приміщеннях.

С.2 ДБН В. 2.6-22-2001

 

Використання в будівництві сухих сумішей обумовлене їх хімічним і геолого-мінералогічну ладом, технологією приготування і застосування, кінцевими фізико-механічними та експлуата-їними характеристиками розчинів на їхній основі.

1.6 Кожен елемент покриття слід влаштовувати після контролю правильності виконання від­відного нижчерозташованого елемента зі складанням акта огляду прихованих робіт.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ЗА ВИДАМИ РОБІТ

2.1 Класифікацію сухих будівельних сумішей за видами робіт наведено в табл. 1. Таблиця 1 - Класифікація сухих будівельних сумішей за видами робіт

Види робіт

Функціональне призна-чення сумішей

Групи сухих будівельних сумішей та сфера їх застосування

1

2

3

Опоряджувальні роботи:

- облицювальні;

- штукатурні;

- фарбувальні (фасадні);

- улаштування підлог

Клейові суміші

Група К1. Для закріплення керамічних, фаянсових, клінкер­них та інших плиток з водопоглинанням понад 3 %, розміром не більш як 300х300 мм на бетонних, цегляних та обштукату­рених недеформованих основах усередині та зовні будинків. Може використовуватись як вирівнювальний шар

Група К2. Для закріплення плиток з природного каменю, скла, кам'яного литва та інших матеріалів з водопоглинанням менше 3 %, розміром не більш як 300х300 мм на бетонних, цегляних та обштукатурених недеформованих основах усередині та зовні будинків, у тому числі за методом "плитка на плитку"

Група К3. Для закріплення усіх видів плиток усередині та зовні будинків, у тому числі розмірами понад 300х300 мм, на дефор­мованих основах (підлоги з підігрівом, тераси, балкони, сходи та ін., конструкції, що зазнають температурних і вологісних перепадів)

Суміші для заповнен­ня швів

Групи 31. Для заповнення швів завширшки 1-5 мм між кера­мічними, фаянсовими, клінкерними та іншими плитками з водопоглинанням понад 3 %, що закріплені на недеформо­ваних основах і експлуатуються у звичайних умовах всередині та зовні будинків (стіни)

Групи 32. Для заповнення швів завширшки 4-10 мм між плит­ками з природного каменю, скла, кам'яного литва та інших матеріалів з водопоглинанням менш як 3 %, що закріплені на недеформованих основах і експлуатуються у звичайних умовах всередині та зовні будинків (стіни та підлоги)

Група 33. Для заповнення швів розміром 2 мм і більше між плитками усіх видів, у тому числі закріпленими на деформованих основах всередині та зовні будинків (стіни та підлоги)

Суміші для анкеру-вання

Групи 34. Швидкотверднучі суміші для анкерування та закріп­лення металевих елементів, що використовуються в облицювальних роботах

Група 35. Високоміцні суміші для анкерування та закріплення металевих елементів, що використовуються в облицювальних роботах

Суміші для штукатур­них робіт

Група Ш1. Декоративні штукатурні суміші для внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, обштукатурених і гіпсокартонних основах (товщина шару - 2,5-5 мм)

Група Ш2. Гіпсові вирівнювальні штукатурні суміші, в тому числі на легких наповнювачах, для внутрішніх робіт (товщина шару - 3-30 мм)

Група ШЗ. Декоративні штукатурні суміші для зовнішніх ро­біт по бетонних, цегляних і цементно-піщаних основах (товщина шару - 2,5-5 мм)

Група Ш4. Цементні вирівнювальні штукатурні суміші для внутрішніх і зовнішніх робіт (товщина шару - 3-30 мм)

 

ДБН В. 2.6-22-2001 C.3

Закінчення табл. 1

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суміші для підготов­ки поверхонь під опо­рядження

 

 

Група СІ. Шпаклівки на основі мінеральних в'яжучих (гіпсу, цементу) або полімерних зв'язуючих для внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, обштукатурених поверхнях і гіпсокартону

 

Група С2. Шпаклівки на основі цементу для зовнішніх і внут­рішніх робіт по цегляних, бетонних і цементно-піщаних по­верхнях. Можуть фарбуватися фарбами, приготовленими на основі органічних розчинників

 

Ґрунтувальні суміші

 

Група СЗ. Для просочування і грунтування основ перед нане­сенням покриттів

 

Сухі полімермінераль-ні фарби

 

 

Група Ф1. Для внутрішніх робіт по підготовлених бетонних, цегляних, обштукатурених поверхнях і гіпсокартону

 

Група Ф2. Для зовнішніх робіт по підготовлених бетонних, цегляних та цементно-піщаних поверхнях

 

Суміші для влашту­вання підлог

 

 

 

 

Група П1. Для влаштування стяжок підлог (товщина шару-10-80 мм). Можуть використовуватися для влаштування стяжок по утеплювачу (товщина шару - не менш як 30 мм, залежить від міц­ності теплоізоляції та інтенсивності механічних навантажень)

 

Група П2. Самовирівнювальні суміші для влаштування горизон­тальних і гладеньких поверхонь під різні покриття (міцність основи - не менш як 15 МПа, товщина шару - 2-15 мм)

 

Група П3. Високоміцні суміші для влаштування полімерце­ментних покриттів підлог по міцних основах (не менше 30 МПа). Стійкі до дії помірних навантажень (виробничі приміщення), придатні для фарбування (товщина шару - 5-30 мм)

 

Група П4. Швидкотверднучі суміші для зовнішнього та внут­рішнього ремонту бетонних основ (підлог, сходів, рамп та ін.), влаштування монолітних основ і обігрівних підлог, а також для заливання обігрівальних елементів (можливе введення заповнювача фракції 2-8 мм)

 

Ізоляційні роботи:

- гідроізоляційні;

- утеплення фасадів

 

 

 

 

Суміші для гідроізо­ляції

 

 

Група Г1. Для влаштування гідроізоляційних покриттів резер­вуарів, терас, балконів, фундаментів, стін у підвалах. Наносяться з боку напору води по бетонних, цегляних та цементно-піщаних основах. Потребують улаштування деформаційних швів

 

Група Г2. Еластичні двокомпонентні суміші, які сприймають деформації основи в межах 0,5 мм. Сфера застосування та сама, що й сумішей групи Г1

 

Суміші для влашту­вання скріпленої теп­лоізоляції фасадів

 

 

Група ТІ. Клейова суміш для приклеювання пінополістироль-них та мінераловатних плит при влаштуванні теплоізоляції будівельних конструкцій

 

Група Т2. Гідроізоляційна суміш для захисту пінополістироль-них або мінераловатних плит, а також для створення основи під декоративний шар (армується спеціальною сіткою). По цій суміші можна наносити декоративні штукатурки або фар­би, у тому числі й на органічних розчинниках

 

 

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СУХИХ СУМІШЕЙ

3.1 Сухі будівельні суміші мають відповідати вимогам діючих технічних умов на них, серти- фікату якості і вимогам, наведеним у даному розділі, та виготовлятися за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку, з урахуванням ДСТУ Б.В.2.7-23.

3.2 Матеріали, що використовуються для виробництва сухих сумішей, повинні відповідти вимогам нормативних документів, зазначених у рецептурі, погодженій з органами Міністерства охорони здоров'я України. Вхідний контроль сировини потрібно здійснювати відповідно до ГОСТ 24297.

 

C.4 ДБН В.2.6-22-2001

 

Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у сухих сумішах і рівень іоні­зуючих випромінювань регламентуються ДБН В. 1.4-1.01 і ДБН В. 1.4-2.01.

3.3 Масова частка вологи в сухих сумішах не повинна перевищувати 1 %.

3.4 Розчинові суміші одержують, змішуючи сухі суміші та розрахунковий об'єм води у співвід­ношенні, зазначеному в нормативній документації на суху суміш або в інструкції з її застосування.

3.5 Розчинові суміші під час виготовлення та застосування не повинні виділяти в навколишнє середовище шкідливих речовин в об'ємах, що перевищують гранично допустимі концентрації.

3.6 Розчинові суміші поділяються на прості, в яких застосовується один вид в'яжучого (це­мент, гіпс, вапно та ін.), і складні, в яких використовується змішане в'яжуче (цементно-вапняне, вапняно-гіпсове та ін.).

3.7 До основних показників якості розчинової суміші незалежно від її призначення належать:

розшаровуваність і водоутримувальна здатність.

3.8 Розшаровуваність розчинових сумішей не повинна становити більш як 10 %.

3.9 Водоутримувальна здатність розчинових сумішей, визначувана в лабораторних умовах, має бути:

- не менш як 95 % - при приготуванні в літніх умовах;

- не менш як 90 % - при приготуванні в зимових умовах.

Водоутримувальна здатність розчинових сумішей, яку визначають на місці провадження робіт, повинна становити не менш як 75 % від визначуваної в лабораторних умовах.

3.10 У процесі приготування розчинових сумішей проводиться масове дозування компонентів. Допускається об'ємне дозування води. Похибка дозування не повинна перевищувати 1 %.

3.11 Температура розчинових сумішей, що використовуються в зимовий період, має бути не нижчою за 5 °С. Вода для замішування повинна мати температуру не більш як 30 °С.

3.12 Розчинові суміші повинні легко наноситися - при зазначеному в нормативному документі способі застосування і температурі рівним шаром потрібної товщини.

3.13 Розчини являють собою затверділі розчинові суміші з такими марками за міцністю на стиск: М25, М50, М75, М100, М150, М200, М300, М400, М500, М600.

Марку розчину за міцністю на осьовий стиск слід призначати й контролювати у всіх випадках.

3.14 Для розчину, що піддається поперемінним циклам заморожування і розмерзання у зволо­женому стані, потрібно призначати й контролювати марку морозостійкості - F35, F50, F75, F100.

3.15 Розчини на основі сухих сумішей повинні мати стабільні фізико-механічні показники про­тягом усього періоду експлуатації в інтервалі температур експлуатації, встановлених нормативними документами і технічною документацією на конкретний вид продукції.

Усі кількісні показники відповідають наведеному нижче рівню за умови застосування розчи­нових сумішей на основах з температурою 5-30 °С, при температурі повітря 20±5 °С і відносній вологості 50-60 %.

ВИМОГИ ДО КЛЕЙОВИХ СУМІШЕЙ

3.16 Клейові суміші являють собою полімермінеральні системи, що містять мінеральні в'яжучі, наповнювачі та полімерні домішки, які регулюють фізико-механічні та реологічні власти­вості розчинових сумішей і розчинів.

3.17 Клейові суміші всіх груп повинні:

- забезпечувати високу міцність зчеплення облицювальних матеріалів з різними основа­ми - бетонними, цегляними, цементно-піщаними, гіпсокартонними, пінобетонними та деревинностружковими плитами - не менш як 0,5 МПа і зберігати цей показник при впливі різних експлуатаційних факторів - негативних температур, водного середовища, статичних і динамічних навантажень;

ДБН В. 2.6-22-2001 С.5

- мати тривалий термін придатності розчинової суміші - не менш як 60 хв;

- мати високу фіксувальну здатність (опір зміщенню плитки, покладеної на розчинову су­міш) - не більш як 0,5 мм;

- мати високу липкість до приклеюваного облицювального матеріалу та основи;

- мати тривалість витримування не менше 10 хв і тривалість коректування положення плиток не менше 10 хв.

3.18 Основні фізико-механічні характеристики кожної групи клейових сумішей наведені в табл.2.

Таблиця 2 - Основні фізико-механічні характеристики клейових сумішей

Показники

 

 

Суміші групи

 

 

К1

 

К2

 

К3

 

Сухі суміші

 

 

 

 

Залишок на ситі № 08, %, не більше

 

1

 

1

 

Без залишку

 

Розчинові суміші

 

 

 

 

Зміщення плитки, мм, не більше

 

0,2

 

0,5

 

0,5

 

Тривалість витримування, хв, не менше

 

10

 

15

 

15

 

Тривалість коректування клейового з'єднання, хв, не менше

 

10

 

10

 

15

 

Товщина клейового шару, мм

 

До 10

 

До 8

 

До 6

 

Розчини

 

 

 

 

Міцність зчеплення з усіма основами (згідно з табл. 1 розділу 2), МПа,

 

0,5

 

0,7

 

0,8

 

не менше

 

 

 

 

 

 

 

Міцність на стиск, МПа

 

10-20

 

10-25

 

15-25

 

Морозостійкість, цикли, не менше

 

50

 

50

 

75

 

Прогин, мм, не менше

 

-

 

-

 

2,5

 

 

ВИМОГИ ДО СУМІШЕЙ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

3.19 Суміші являють собою полімермінеральні системи, що містять мінеральні в'яжучі, напов­нювачі та армувальні домішки, а також домішки, що підвищують адгезійні та деформативні харак­теристики розчинів (модуль пружності) і знижують усадку.

3.20 Суміші усіх груп для заповнення швів повинні:

- разом з облицювальними матеріалами надавати поверхні потрібні архітектурно-художні (естетичні) якості;

- захищати конструкцію від проникнення вологи;

- мати стійкість до атмосферних, усадкових або механічних впливів;

- швидко тужавіти в процесі тверднення;

- мати морозостійкість не менше 50 циклів;

- мати стираність для груп 32 и 33 не більш як 0,7 г/см2 і усадку не більш як 2 мм/м;

- мати міцність зчеплення з основою не менш як 0,5 МПа.

3.21 Основні фізико-механічні характеристики кожної групи сумішей для заповнення швів наве­дені в табл.3.

Таблиця 3 - Основні фізико-механічні характеристики сумішей для заповнення швів

Показники

 

 

Суміші групи

 

 

31

 

32

 

33

1

 

2

 

3

4

Сухі суміші

Залишок на ситі № 0315, %, не більше
Залишок на ситі № 063, %, не
 
Новые статьи на сайте